Alle indlæg af Brian Eskildsen Møller

De første 100 år

1915: Den 17. juli afholder man den allerførste generalforsamling.

1929: Man beslutter at indhegne vandværket med pigtråd. Selskabet har 52 medlemmer.

1936: Det besluttes at indlægge elektricitet.

1939: Der afholdes 25 års jubilæumsfest.

1942: Andelsselskabet Asserballe Vandværk stiftes d. 30. maj.

1943: Det nye vandværk overdrages til andelshaverne.

1944: Der er ikke vand nok til brugerne. Ny boring er et problem på grund af besættelsen.

1947: Vandforsyningen er nogenlunde tilfredsstillende.

1949: På grund af mangel på vand nedlægges det “nye” vandværk; det sælges for 250,- kr.

1953: Vandmangel på grund af for lav vandstand.

1960: Ny boring har kostet 15.413,- kr.

1963: Vandværket ansøger om ret til indvinding af 60.000 m3 vand årligt.

1964: Vandværket har 50 års jubilæum.

1970: Der er ikke længere vandmangel.

1974: Generalforsamlingen beslutter at opføre et nyt filteranlæg. Pris 126.000,- kr.

1975: Det nye vandfilter er færdigt og præsenteres for andelshaverne d. 6. september.

1976: Ekstraordinær generalforsamling vedr. tilslutning af landdistrikterne Hagelbjerg, Asserballemark, Tovrup, Pæleværk og Gammelgård.

1977: Efter at Asserballefik ny bebyggelse på ca. 55 huse tillige med landdistrikternes tilslutning, er vandforbruget steget til 90.000 m3 årligt.

1980: Vandforbruget er faldende; i år var det 81.204 m3.

1982: Mindeord på generalforsamlingen om Asmus Petersen; mangeårigt medlem af bestyrelsen og forman fra 1962-1981. Som smed stod han  for reparationer af ledningsnettet og for at ledningsnettet blev kortlagt. En ny boring kostede 85.940,- kr. Ingvert Jørgensen valgt som ny formand.

1983: Generalforsamlingen holdt hos Hans Voights afholdshjem; første gang uden for Asserballe by. 19 medlemmer mødt til generalforsamlingen.

1984: Vandforbrug er nu på 94.330 m3.

1985: Karsten Lausten overtager jobbet som vandværkspasser efter Henning Sørensen.

1986: Vandværket har overskud til at betale restgælden.

1987: Nye dæksler støbt på rentvandsbeholderne.

1988: Nyt vandur indstalleret. Vandforbrug nu på 115.402 m3.

1989: Vandværket 75 år. Nedlægning af naturgasledninger i Asserballe by medfører en del brud på hovedledninger. 158 andelshavere, deraf 25 landbrug.

1991: Egert Davidsen valgt som ny formand.

1992: Nye bøsninger på boring 3. Pris 40.000,- kr.

1993: En enkelt stor reparation. Fin vandkvalitet. Altid i orden og pænt ved vandværket.

1994: Kloakeringen i Asserballe har været dyr for vandværket. Det medførte en del brud på ledningsnettet. Ny vandledning på Trekanten. Ny afstemning om indførelse af vandure; nu 20 stemmer for, 2 imod. Bestyrelsen pålagt at indkøbe vandure. 

 1995: 2 større reparationer. Ny hovedledning i øverste del af Bygaden. Ekstraordinær generalforsamling afholdt 23. maj, hvor nye vedtægter blev vedtaget.

1996: Brud på ledning i Tovrup medførte spild på ca. 200 m3. Vandforbrug på 97.768 m3.

1997: Harald Peter Jensen valgt som ny formand. Indkøb af vandure. Fin vandkvalitet. Udskiftning af hovedledning på nederste del af Bygaden samt op til kirken.

1999: Nyt tag på vandværket. En tilstandsrapport medfører, at næsten alle installationer skal udskiftes; også en hydrofor. Der skal udarbejdes en vandforsyningsplan for Augustenborg Kommune.

2000: Der oprettes et vandråd for Augustenborg Kommune.

2002: Selvaflæsning hos forbrugerne fungerer godt. Stadig fin vandkvalitet.

2003: Efter serviceeftersyn monteres nye rør og ventiler i rentvandsbeholderne.

2004: Et større ledningsbrud ved Gammelgård.

2005: Plantet hybenroser ved vandværket. Nye relæer og styringskontrol repareret.

2006: Boring 1 (gl. boring) sløjfet. Nu et vandforbrug på 42.139 m3.

2007: Udskiftning af 2 pumper. Lidt problemer med coliforme bakterier.

2008: Har mistet Karsten Lausten efter 25 år som vandværkspasser. Ny er Morten Sivertsen.

2009: Afregningsåret ændres til at følge kalenderåret. Alarmanlæg til værket er bestilt.

2010: Stadig faldende vandforbrug, nu 36.604 m3. Der investeres i affugtningsanlæg.

2011: Påbegyndt udskiftning af vandure, der indsendes til kontrol. Et srørre ledningsbrud har medført et spild på ca. 3.000 mvand.

2012: Vedrægtsændringer: Foreningens navn er nu Asserballe Vandværk.” Dens formål er at forsyne medlemmerne med vand til husholdninger og erhverv. Der vedtages en afgiftsstigning til 5,25 kr. pr. m3; hidtil var prisen 5,00 kr.

2013: Rentvandbeholderne udsugede og rensede. Formandens hustru, Rita Jensen, er nu fungerende vandværkspasser.

2014: I anledning af 100 års jubillæet er det besluttet at afholde et arrangement d. 5. juli 2014. Kommentar fra bestyrelsen: “Asserballe Vandværk lever i bedste velgående.”

Kilde: Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg og omegn – Årsskrift 2014:

“Asserballe Vandværk 1914 – 2014” af Poul Krog

Historie

De første statutter for vandforsyningsselskabet,  dateret 28. juli 1914, blev godkendt og stemplet i Den Kgl. Preussiske Amtsret i Sønderborg den 18. august  1914. Selv om 1. verdenskrig var brudt ud 1. august 1914, gik livet videre; også i Asserballe.

Af statutternes §26 fremgår, hvem der var med til at starte vandforsyningen. Ved oprettelsen var der 23 medlemmer.

Samtidig blev der sendt en skrivelse til amtsforstander Jakobsen på Werthemine om tilladelse til at påbegynde rørlægningen. Underskrevet P. Simonsen, formand og Asmus Petersen, bestyrelsesmedlem.

Det første vandværk blev bygget på et højdedrag i byens udkant. Kulturtekniker Blom, Majbøllykke,stod for opførelsen. Der blev foretaget to boringer; to højdebeholdere kunne sikre vandforsyningen uden brug af en trykpumpe. En vindmølle, hvis funktion var at pumpe vand op i højdebeholderne, blev opført af maskinbygger Asmus Petersen. Møllen var i en årrække Asserballes vartegn og var i brug til 1942, hvor den blev erstattet af eldrevne pumper. Asserballes første vandledninger blev lagt af polske landarbejdere, der på den tid boede på Als. Økonomien blev klaret dels ved indskud fra andelshaverne, dels ved optagelse af lån.

I starten var vandafgiften 7,50 mark for en erhvervsdrivende. I 1920 kostede det 4 kr. årligt, og  under landbrugskriseni 1930’erne var det helt gratis.

Gennem tiderne har Asserballe Vandværk været præget af to verdenskrige. I vinteren  1939-40 frøs alle vandrørene til; først efter en måneds optøning var forsyningen intakt. Imens måtte mange hente vand fra brønde. I 1944 opstod der mangel på vand. Men på grund af besættelsestidens restriktioner kunne der ikke skaffes borerør. Så de gamle materialer måtte lappes sammen.

Ved 60 års jubilæet i 1974 bestod bestyrelsen af formand maskinbygger Asmus Petersen, gårdejer Chr. Jacobsen, gårdejer Jacob Lang, snedkermester Lauritz Lind og Wilhelm Gruhs. På den tid var der 116 andelshavere. Især i 1970’erne skulle vandværket følge med udviklingen med tilslutning af landdistrikterne og den nye bebyggelse i Asserballe.

Kilde: Lokalhistorisk arkiv for Augustenborg og omegn – Årsskrift 2014:

“Asserballe Vandværk 1914 – 2014”

af Poul Krog

Vedtægter

Asserballe Vandværks vedtægter 

(Asserballe, 28. februar 2012)

§1

Foreningen er et anddelsselskab, hvis medlemmer hæfter solidarisk. Foreningens navn er Asserballe Vandværk. Dens formål er at forsyne medlemmer med vand til husholdning og erhverv.

§2

Enhver person, institution og ethvert selskab med fast ejendom indenfor Asserballe Vandværks forsyningsområde, kan blivemedlem af selskabet mod et af bestyrelsen fastsat tilslutningsgebyr. Det pågældende medlem skal selv betale sideledninger efter den af vandværket opsatte stophane. Vanduret udleveres, betales og vedligeholdes af vandværket. Vanduret monteres af en autoriseret VVS-mand.

§3

Anlægget såvel som vedligeholdelsen af privatledninger i tilslutning til de i §2 nævnte sideledninger overlades til grundstykkets ejer, der kan indrette så mange tappesteder, der ønskes. Alle privatledninger skal være forsynet med lukkeindretninger, som vedligeholdes af ejeren. Bestyrelsen har ret til at kontrollere privatledningerne, er disse mangelfulde, leveres der først vand, når manglen er afhjulpet.

§4

Den årlige vandafgift samt gebyrer fastsættes af bestyrelsen. Forfalden ikke betalt vandafgift inddrives ved retslig incasso, hvis betaling ikke er sket senest 14 dage efter påkrav.

 §5

Ved ejerskifte går såvel rettigheder som forpligtelser over til den nye ejer.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer valgt fra forsyningsområdet. Valgene foretages på den ordinære årlige generalforsamling og gælder for 2 år, så der er skiftevis 3 og 4 medlemmer på valg. Derudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, som også er på valg hvert andet år. Bestyrelsen kan med bindende virkning for foreningen optage nødvendige lån for Vandværkets drift og herfor give pant i foreningens ejendele. For disse lån hæfter medlemmerne som nævnt udadtil solidarisk.

§7

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og næstformand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt, og han skal indkalde til bestyrelsesmøde, når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsens beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Den er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen sørger for opkrævning af tilgodehavende hos medlemmerne og for opfyldelse af foreningens forpligtelser overfor långivere. Ved dispositioner med foreningens penge kan kun formanden sammen med kassereren forpligte foreningen. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab ved den ordinære generalforsamling i februar måned. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af 2 revisorer, og skal være revideret senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg som bestyrelsesmedlem eller revisor, men kan forlange fritagelse i lige så lang tid, man har fungeret.

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar. Den er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede års-regnskab. Der aflægges beretninger om Vandværkets drift og status, samt vælges bestyrelse og revisor. Alle spørgsmål vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet hvert medlem har én stemme. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Sager, der ikke er nævnt på generalforsamlingens dagsorden, kan drøftes, men ikke vedtages på nogen generalforsamling. Bekendtgørelse om generalforsamling skal ske på en af bestyrelsens skøn passende måde med 14 dages varsel.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde anledning dertil, eller når 20% af medlemmerne forlanger det, med angivelse af forhandlingsemne.

§10

Ændring af vedtægterne kan kun ske på 2 af hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer derfor.

§11

Bestyrelsen har ret til at antage lønnet hjælp til pasning af værket, til aflæsning af vandmålere og opkrævning af afgifterne.