Vedtægter

for Asserballe Vandværk AMBA

(Asserballe, 1. september 2021)

§1

Foreningens navn er Asserballe Vandværk. Foreningen er et AMBA-selskab, hvis medlemmer har begrænset ansvar. Dens formål er at forsyne medlemmer med vand.

§2

Enhver person, institution og ethvert selskab med fast ejendom indenfor Asserballe Vandværks forsyningsområde, kan blivemedlem af selskabet mod et af bestyrelsen fastsat tilslutningsgebyr. Det pågældende medlem skal selv betale sideledninger efter den af vandværket opsatte stophane. Vanduret udleveres, betales og vedligeholdes af vandværket. Vanduret monteres af en autoriseret VVS-mand.

§3

Anlægget såvel som vedligeholdelsen af privatledninger i tilslutning til de i §2 nævnte sideledninger overlades til grundstykkets ejer, der kan indrette så mange tappesteder, der ønskes. Alle privatledninger skal være forsynet med lukkeindretninger, som vedligeholdes af ejeren. Bestyrelsen har ret til at kontrollere privatledningerne, er disse mangelfulde, leveres der først vand, når manglen er afhjulpet.

§4

Den årlige vandafgift samt gebyrer fastsættes af bestyrelsen. Forfalden ikke betalt vandafgift inddrives ved retslig incasso, hvis betaling ikke er sket senest 14 dage efter påkrav.

 §5

Ved ejerskifte går såvel rettigheder som forpligtelser over til den nye ejer.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt fra forsyningsområdet. Valgene foretages på den ordinære årlige generalforsamling og gælder for 2 år, så der er skiftevis 2 og 3 medlemmer på valg. Derudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, som også er på valg hvert andet år. Bestyrelsen kan med bindende virkning for foreningen optage nødvendige lån for Vandværkets drift og herfor give pant i foreningens ejendele. For disse lån hæfter medlemmerne som nævnt udadtil solidarisk.

§7

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og næstformand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt, og han skal indkalde til bestyrelsesmøde, når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsens beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Den er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen sørger for opkrævning af tilgodehavende hos medlemmerne og for opfyldelse af foreningens forpligtelser overfor långivere. Ved dispositioner med foreningens penge kan kun formanden sammen med kassereren forpligte foreningen. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab ved den ordinære generalforsamling i februar måned. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af 2 revisorer, og skal være revideret senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg som bestyrelsesmedlem eller revisor, men kan forlange fritagelse i lige så lang tid, man har fungeret.

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar. Den er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede års-regnskab. Der aflægges beretninger om Vandværkets drift og status, samt vælges bestyrelse og revisor. Alle spørgsmål vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet hvert medlem har én stemme. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Sager, der ikke er nævnt på generalforsamlingens dagsorden, kan drøftes, men ikke vedtages på nogen generalforsamling. Bekendtgørelse om generalforsamling skal ske på en af bestyrelsens skøn passende måde med 14 dages varsel.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde anledning dertil, eller når 20% af medlemmerne forlanger det, med angivelse af forhandlingsemne.

§10

Ændring af vedtægterne kan kun ske på 2 af hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer derfor.

§11

Bestyrelsen har ret til at antage lønnet hjælp til pasning af værket, til aflæsning af vandmålere og opkrævning af afgifterne.

52 KB