Ordinær generalforsamling
Onsdag 26/2 2020 i Sløjfen (Asserballe gl. Skole) kl 19.30

Dagsorden:


1. Valg af ordstyrer og protokolfører.


2. Formandens beretning.


3. Regnskab 2019.


4. Valg til bestyrelse.
        Harald Peter Jensen ( modtager genvalg)
        Brian Møller (modtager genvalg)
        Helge Clausen ( ikke genvalg)
        Karin Autzen ( ikke genvalg)


5. Valg af revisor
        Martin Petersen


6. Valg af suppleant.
        Morten Wein


7. 2. behandling af ændringsforslag til $1 i vedtægter ( vedtaget på 1. behandling 1/10-2019)


$1 ændres til:
Foreningens navn er Asserballe Vandværk. Foreningen er et AMBA-andelsselskab med begrænset ansvar. Dens formål er at forsyne medlemmer med vand.
(A.M.B.A. -andelsselskab med begrænset ansvar er et andelsselskab, hvor ingen af deltagerne hæfter personligt og solidarisk. Formålet er at virke til at fremme deltagernes fælles interesser gennem deres deltagelse i virksomheden som aftagere eller leverandører. I tilfælde af konkurs hæfter ejerne kun med den indskudte kapital, som typisk svarer til det betalte anlægsbidrag/tilslutningsbidrag).


8. Forslag til ændring af medlemmer i bestyrelsen fra 7 til 5 medlemmer!


$6
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt blandt andelshaverne. Valgene foretages på den årlige generalforsamling og gælder for 2 år, så der skiftevis er 2 og 3 medlemmer på valg. Derudover vælges  2 suppleanter og 2 revisorer, som også er på valg hvert andet år. Bestyrelsen kan med bindende virkning for foreningen optage nødvendige lån for vandværkets drift.


$7
Bestyrelsen foretager selv konstituering. Ved konstituering fastlægges forretningsorden, ansvarsområder, mødehyppighed og dispositioner med foreningens midler.
Bestyrelsens beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Den er beslutningsdygtig når 4 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens daglige drift og forpligtelser.
Bestyrelsen aflægger årligt regnskab ved den ordinære generalforsamling i februar.
Regnskabsåret er lig kalenderåret. Regnskabet revideres af 2 revisorer og skal være revideret senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

9. Indkomne forslag
        Indkomne forslag skal være formand HP Jensen i hænde senest 18.02.2020.


10. Evt.HUSK det er jer andelshavere, der har ejerskabet af Vandværket, og generalforsamlingen er det sted hvor I har indflydelse!!!

Hjemmeside:  asva.dk


På bestyrelsens vegne

Harald Peter Jensen

Tovrup 15

Tlf.: 20997131


E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.