17 Straffebestemmelser

17.1 Den, der overtræder vandforsyningslovens §50 ved ikke at udføre, benytte eller vedligeholde vandindlæg på forsvarlig måde, §51 , stk. 1 , ved vandspild, §52 ved ikke at efterkomme påbud om indskrænkning i vandforbruget eller §64 ved at modvirke den adgang, som vandforsyningens personale har til en ejendom, jf. regulativets pkt. 6.2, 7.1, 7.5, 11.4, 12.1 og 14.1 straffes efter vandforsyningslovens §84 med bøde.

17.2 Den, der uden autorisation udfører arbejde ved installationer og ledninger mv., som er omfattet af bestemmelserne i gældende autorisationslov, straffes med bøde, jf. vandforsyningslovens §84.

På samme måde straffes den, der lader de nævnte arbejder udføre af personer, som ikke efter loven er berettiget til det.