16 Betaling af anlægs- og driftsbidrag m.v.

16.1 Anlægsbidrag, driftsbidrag og forskudsvis afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning eller vandinstallationer, som vandforsyningen eller kommunalbestyrelsen har foretaget eller ladet foretage efter pkt. 5.4, 5.5, 6.5, 6.6, 7.6 eller 8.8, påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom.

16.2 Betales driftsbidrag ikke inden for den fastsatte frist, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen. Genåbning finder først sted, når det skyldige beløb tillige med renter, beregnet i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.v. og/eller gebyr jf. takstbladet, er betalt. Vandværket har pligt til at åbne for vandet ved ejerskifte, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale. Der kan også i dette tilfælde forlanges gebyr for genåbningen.

16.3 Betales anlægsbidrag ikke inden den fastsatte frist, kan vandforsyningen nægte at etablere tilslutningen. Er tilslutning sket, kan vandforsyningen lukke for vandtilførslen, hvis lukningen sker inden 6 måneder efter seneste påkrav. 16.2, 2. og 3. pkt. finder i så fald tilsvarende anvendelse. Er der ikke foretaget aflukning, og ejendommen overdrages til ny ejer kan aflukning ikke ske, med mindre den ny ejer har overtaget den tidligere ejers gæld til vandforsyningen enten ved tinglyst deklaration eller ved aftale.

16.4 Betales forskudsvis afholdte omkostninger jf. 16.1 ikke inden for den fastsatte frist gælder tilsvarende regler, som nævnt i 16.2 og 3.