14 Eftersyn af vandinstallationer og oplysningspligt

14.1 For at kunne kontrollere forbruget og efterse, at vandinstallationerne holdes i god og forskriftsmæssig stand, og at der ikke finder vandspild sted samt for vedligeholdelse eller udskiftning af vandmåler, skal vandforsyningens personale - mod forevisning af legitimation - have adgang uden retskendelse til ethvert sted på en ejendom, hvor der findes vandinstallationer.

Ejeren skal om fornødent skaffe sådan adgang.

14.2 Enhver ejer eller bruger af en ejendom, hvori vand er indlagt, skal på forlangende give vandforsyningen alle oplysninger om vandets anvendelse og om forbrugets størrelse.