12 Vandspild

12.1 Vandet fra vandforsyningen må, bortset fra brand under indsats eller andre nødstilfælde, ikke benyttes til andet formål eller i større mængde end den benyttelse, som vandforsyningen har fastsat, eller som med rimelighed kan antages at ville finde sted fra de tilladte installationer. Spild af vand ved mangelfuld lukning af vandhaner eller ved anden uforsvarlig adfærd er forbudt.

Rindende vand må ikke bruges til køleformål, med mindre der er givet særlig tilladelse fra vandforsyningen.

12.2 Hvis vandspild, som ovenfor nævnt, foregår fra ledning uden måler, kan forbruget forlanges betalt af ejendommens ejer ud over det almindelige vandbidrag.

Forbruget vil i så fald blive fastsat ved vandforsyningens skøn efter forhandling med ejeren.