8 Vandinstallationer (Hovedmålere / afregningsmålere)

8.1 Der anbringes vandmåler i enhver ejendom, hvortil der leveres vand. Der må normalt kun anbringes én måler i hver ejendom.

8.2 Måleren anbringes for ejerens bekostning. Den stilles til rådighed af vandforsyningen og forbliver vandforsyningens ejendom. Anbringelsen skal foretages af vandforsyningen eller af en autoriseret vandmester på et sted, der er godkendt af vandforsyningen.

Måleren skal til stadighed være let tilgængelig, let udskiftelig og bekvem at aflæse.

Vandforsyningen kan i særlige tilfælde af hensyn til installation, aflæsning og vedligeholdelse af vandmålerne kræve etablering af målerbrønd for ejerens bekostning.

Målerbrønde skal være forsynet med forsvarligt dæksel og skal ved ejerens foranstaltning holdes rene og så vidt muligt tørre.

8.3 Vandmålerens størrelse og type bestemmes af vandforsyningen udfra de oplysninger, som ejeren har givet om omfanget af installationen, vandforbruget til erhvervsvirksomhed mv.

8.4 Hvis forbruget ændres i forhold til det af ejeren tidligere oplyste jf. 8.3 således, at måleren ikke længere er tilpasset forbruget, kan vandforsyningen kræve målerinstallationen ændret og måleren erstattet med en måler af passende størrelse for ejerens bekostning.

8.5 Vandmålere vedligeholdes af vandforsyningen for dennes regning. Ejeren er erstatningspligtig over for vandforsyningen i alle tilfælde, hvor måleren bortkommer eller beskadiges, f.eks. ved vold, brand, frost mv., alene med undtagelse af beskadigelser, som skyldes slid og ælde. Vandforsyningen er berettiget til når som helst for egen regning at foretage udskiftning af måleren.

Ejeren må tåle de ulemper, der er forbundet med, at vandtilførslen afbrydes ved målerudskiftning.

8.6 Plomberinger, der er anbragt på måleren, må kun brydes af vandforsyningen. Hvis plomberingen brydes af uvedkommende, og måleren i den anledning efterses og istandsættes, skal omkostninger herved afholdes af ejeren, ligesom vandforsyningen kan ansætte et skønnet merforbrug.

8.7 Opdager ejeren, at der er utætheder eller andre fejl ved en vandmåler, skal han snarest give vandforsyningen meddelelse om det. Brugeren af en ejendom skal snarest melde konstaterede fejl til ejeren.

Der må ikke gøres forsøg på optøning af en frossen måler.

8.8 Hvis ejeren ikke efterkommer vandforsyningens anmodning om at installere vandmåler, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra vandforsyningen lade arbejdet udføre for hans bekostning. Indtil vandmåler er installeret sker en skønsmæssig fastsættelse af forbruget.

8.9 Vandforsyningen kan forlange afprøvning af en hovedmåler. Ejendommens ejer kan ved skriftlig henvendelse til vandforsyningen forlange at få måleren prøvet.

Måleren regnes at vise rigtigt, når dens visning ved 1/2 og 1/4 belastning ikke afviger mere end 5% fra den virkelige gennemløbsmængde, og prøveomkostningerne afholdes i så fald af den, der har ønsket afprøvningen.

Hvis fejlen er større end 5%, afholdes prøveomkostningerne af vandforsyningen, og vandforsyningen foretager efter forhandling med ejeren skønsmæssig nedsættelse eller forøgelse af det målte forbrug for det tidsrum, hvor vandforsyningen skønner, at målerens fejlvisning har fundet sted.

8.10 Viser det sig uden for de afprøvningstilfælde, som er nævnt i 8.9, at en måler er kommet i uorden, fastsætter vandforsyningen efter forhandling med ejeren forbruget ud fra et skøn over det tidsrum, hvor fejlen antages at have foreligget, og over fejlvisningens størrelse.