2 Vandforsyningens styrelse

Asserballe vandforsyning ejes og drives af andelsselskabet Asserballe Vandværk.

Enhver ejer, hvis ejendom er tilsluttet vandforsyningen, er berettiget og forpligtet til at være medlem af selskabet. Vandforsyningen kan dog efter ansøgning fritage for medlemskab, ligesom ejere, der efter forholdets natur ikke kan være medlemmer, har ret til at optages som forbrugere, eventuelt på særlige betingelser.

Takster for anlægsbidrag og driftsbidrag mv. fastsættes af vandforsyningen og skal godkendes af kommunalbestyrelsen, i den kommune, hvor vandet forbruges, jf. vandforsyningslovens §53. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der vederlagsfrit udleveres af vandforsyningen.
Om vandforsyningens styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter.