Alle indlæg af Brian Eskildsen Møller

Generalforsamling 2023

Torsdag  23. februar kl. 19:30 i SLØJFEN

1.  Valg af ordstyrer og protokolfører.

2.  Formandens beretning.

3.  Regnskab 2022

4.  Budget 2023

5 . Valg til bestyrelse:
På valg er
Andreas Gregersen  ( modtager valg )
Kim Schmidt  ( modtager valg )

6.  Valg af revisor.
På valg er
Anders Petz ( ønsker ikke valg )

7.  Valg af suppleant
På valg er
Palle Knudsen ( modtager valg )

8.  Indkomne forslag.
Fremsendes senest 16. februar  til formanden

9.  Evt.

På bestyrelsens vegne
Harald Peter Jensen
Tovrup 15
Tlf. 2099 7131
Mail: tovrup15@gmail.com

Asserballe Vandværks hjemmeside :  asva.dk

Spar på vandet ved strømsvigt

Kontrolleret strømafbrydelse kan give problemer med vandet. Som følge af energikrisen kan der opstå kontrollerede strømafbrydelser rundt omkring. Der er intet varsel, og det er derfor svært at forberede sig på, ligesom vi heller ikke kan gøre noget, før strømmen er tilbage. Et strømsvigt varer typisk et par timer. I den tid kan du opleve, at du ikke har adgang til vand. Hvis du har vand i hanen, opfordrer vi til, at du sparer på vandet, da der ellers kan opstå problemer med overfyldte kloaker.

Det skal du gøre, hvis strømmen går:

  1. Hvis du har vand i hanen, så spar på det. Pumpestationerne kan være sat ud af drift, så spildevandet ikke kommer frem til rensningsanlægget. Store vandmængder i kloakkerne kan skabe oversvømmelser. Det er kritisk, da det er sundhedsskadeligt og forurenende med kloakvand.
  2. Hvis du ikke har vand, så sørg for at lade det løbe et stykke tid, når det kommer tilbage. Der kan være jernforbindelser eller andet, der har løsnet sig i rørene, når der kommer et pludseligt vandtryk. Det er ikke skadeligt, men heller ikke særlig lækkert. Du bør også undgå at vaske hvidt, før vandet er klart igen.

Misfarvet vand

Brunt vand:
Drikkevandet indeholder jern, som udfældes i ledningsnettet. Ved ledningsbrud kan det udfældede jern hvirvles op i ledningerne og farve vandet rødbrunt. Det samme gælder, hvis en vandhane i længere tid ikke har været brugt.
Det er ikke sundhedsskadeligt at drikke vandet, men det ser ikke godt ud. Desuden er det ikke klogt at vaske tøj i vandet, da farven kan sætte sig i det. Det er en god ide at skylle dine vandinstallationer igennem, ved at lade en vandhane eller to være åbne i 10-15 minutter.

Er uheldet ude og vasketøjet blevet misfarvet, kan du gøre som statens husholdningsråd anbefaler: Læg tøjet i blød i vand tilsat 1 dl. citronsyre pr. 10 liter vand. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning med 3 dl. soda pr. 10 liter vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

 

Hvide bobler i vandet:
Hvis der har været lukket for vandet i en gade, kan der opstå små luftbobler i vandet, når der kommer vand i ledningen igen. Vandet ser hvidt ud, når det tappes fra vandhanen, men boblerne forsvinder langsomt igen. Det er ilt i vandet, og det er ikke sundhedsskadeligt.

Vedtægter

for Asserballe Vandværk AMBA

(Asserballe, 1. september 2021)

§1

Foreningens navn er Asserballe Vandværk. Foreningen er et AMBA-selskab, hvis medlemmer har begrænset ansvar. Dens formål er at forsyne medlemmer med vand.

§2

Enhver person, institution og ethvert selskab med fast ejendom indenfor Asserballe Vandværks forsyningsområde, kan blivemedlem af selskabet mod et af bestyrelsen fastsat tilslutningsgebyr. Det pågældende medlem skal selv betale sideledninger efter den af vandværket opsatte stophane. Vanduret udleveres, betales og vedligeholdes af vandværket. Vanduret monteres af en autoriseret VVS-mand.

§3

Anlægget såvel som vedligeholdelsen af privatledninger i tilslutning til de i §2 nævnte sideledninger overlades til grundstykkets ejer, der kan indrette så mange tappesteder, der ønskes. Alle privatledninger skal være forsynet med lukkeindretninger, som vedligeholdes af ejeren. Bestyrelsen har ret til at kontrollere privatledningerne, er disse mangelfulde, leveres der først vand, når manglen er afhjulpet.

§4

Den årlige vandafgift samt gebyrer fastsættes af bestyrelsen. Forfalden ikke betalt vandafgift inddrives ved retslig incasso, hvis betaling ikke er sket senest 14 dage efter påkrav.

 §5

Ved ejerskifte går såvel rettigheder som forpligtelser over til den nye ejer.

§6

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer valgt fra forsyningsområdet. Valgene foretages på den ordinære årlige generalforsamling og gælder for 2 år, så der er skiftevis 2 og 3 medlemmer på valg. Derudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, som også er på valg hvert andet år. Bestyrelsen kan med bindende virkning for foreningen optage nødvendige lån for Vandværkets drift og herfor give pant i foreningens ejendele. For disse lån hæfter medlemmerne som nævnt udadtil solidarisk.

§7

Bestyrelsen vælger selv sin formand, kasserer og næstformand. Formanden indkalder til bestyrelsesmøde, når han finder det nødvendigt, og han skal indkalde til bestyrelsesmøde, når 3 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. Bestyrelsens beslutninger tages ved simpelt stemmeflertal. Den er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er mødt. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Bestyrelsen sørger for opkrævning af tilgodehavende hos medlemmerne og for opfyldelse af foreningens forpligtelser overfor långivere. Ved dispositioner med foreningens penge kan kun formanden sammen med kassereren forpligte foreningen. Bestyrelsen aflægger årligt regnskab ved den ordinære generalforsamling i februar måned. Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet revideres af 2 revisorer, og skal være revideret senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Ethvert medlem er pligtig til at modtage valg som bestyrelsesmedlem eller revisor, men kan forlange fritagelse i lige så lang tid, man har fungeret.

§8

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar. Den er, når den er lovligt indvarslet, beslutningsdygtig uanset det mødte antal medlemmer. På generalforsamlingen fremlægges det reviderede års-regnskab. Der aflægges beretninger om Vandværkets drift og status, samt vælges bestyrelse og revisor. Alle spørgsmål vedtages ved simpelt stemmeflertal, idet hvert medlem har én stemme. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indgives skriftligt til bestyrelsen 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse. Sager, der ikke er nævnt på generalforsamlingens dagsorden, kan drøftes, men ikke vedtages på nogen generalforsamling. Bekendtgørelse om generalforsamling skal ske på en af bestyrelsens skøn passende måde med 14 dages varsel.

§9

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde anledning dertil, eller når 20% af medlemmerne forlanger det, med angivelse af forhandlingsemne.

§10

Ændring af vedtægterne kan kun ske på 2 af hinanden følgende lovligt indvarslede generalforsamlinger, når mindst 3/4 af de fremmødte stemmer derfor.

§11

Bestyrelsen har ret til at antage lønnet hjælp til pasning af værket, til aflæsning af vandmålere og opkrævning af afgifterne.

52 KB

Generalforsamling 2022

Tirsdag 22/2 2022 KL. 19.30 i SLØJFEN


1. Valg af ordstyrer og protokolfører

2. Formandens beretning

3. Regnskab 2021

4. Budget 2022

5. Valg til bestyrelse ( 3 skal vælges ) På valg er:               

Harald Peter Jensen               

Brian Møller               

Chris Frost             

 Morten Wein

6. Valg er suppleant. På valg er :               

Helge Clausen

7. Valg af revisor. På valg er:             

Martin Petersen

8. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være formanden i hænde senest 15/2

9. Evt.